ZÁSADY ČESKÉ SPOŘITELNY PRO NAKLÁDÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Dovolujeme si Vám předložit tyto zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich klientů. Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta České spořitelny.

Jaké osobní údaje klienta Česká spořitelna shromažďuje?

Z jakých zdrojů Česká spořitelna osobní údaje získává?

K jakým účelům Česká spořitelna osobní údaje využívá a zpracovává?

Jakým způsobem Česká spořitelna zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Česká spořitelna disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Veškeré klientské informace jsou rovněž chráněny bankovním tajemstvím.

Komu Česká spořitelna osobní údaje poskytuje?

Klientské centrum BRKI

Dovolujeme si Vás upozornit, že činnost a služby Klientského centra BRKI poskytované klientům bank zůstávají beze změn a klienti bank mohou i nadále kontaktovat Klientské centrum BRKI (viz níže).

Klientské centrum BRKI poskytuje zejména tyto služby:

Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v BRKI

Pokud jde o provoz BRKI, dovolujeme si Vás informovat, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v BRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v BRKI.

Těmito opatřeními jsou zejména:

Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) při jejich výměně mezi bankami a věřitelskými subjekty

V souvislosti se zvažovanou vzájemnou výměnou informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty přijaly všechny zúčastněné subjekty náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v BRKI ani v NRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužití informací obsažených v BRKI či NRKI.

Zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez ohledu na okamžik zahájení vzájemné výměny informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty zůstává v plném rozsahu vyplývajícím z požadavků zákona a z pravidel BRKI zachována zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob.

Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některá banka, CBCB nebo další subjekty, které se podílejí na zpracování údajů v BRKI (tj. příslušní správci nebo zpracovatelé), provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a) požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel

odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav.

Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel Vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klientské centrum BRKI

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Klientské centrum BRKI

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

Tel.: 277 778 600
Fax.: 277 778 680
E-mail: klient@cbcb.cz
Internet: www.cbcb.cz

Provozní doba Klientského centra BRKI:

Pondělí: 8.00 – 18.00 hod.
Úterý: 9.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
Pátek: 9.00 – 17.00 hod.

Předtím, než nás budete kontaktovat telefonicky, faxem, e-mailem či poštou, podívejte se na internetovou stránku www.cbcb.cz, kde možná najdete odpověď na Váš dotaz.